Unit 3 Computers
PPT课件 高一英语下册《Unit 3 Computers》ppt课件
图片素材
课文音频 高一英语下册《Unit 3 Computers》课文音频
电子课本 高一英语下册《Unit 3 Computers》电子课本
单元试题
单元词汇
教学视频
教学案例 高一英语下册《Unit 3 Computers》教案(1、2 period)高一英语下册《Unit 3 Computers》教案(3、4period)
教学设计
教学计划
教学反思
说课稿
评课稿
知识要点
页面收藏 加入收藏 保存到桌面

*最新Unit 3 Computers ppt、课件、教案、教学视频等人教版高中高一英语信息沪江高考资源网提供。